fbpx

Terms and Conditions

Algemene reparatie- en service voorwaarden van

WEST INDIA MERCANTILE CO. N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçaose Salinja, hierna te noemen “de reparateur”

 1. Alle betrekkingen tussen de reparateur en de opdrachtgever zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, niet tegenstaande het bestaan van algemene voorwaarden aan de zijde van de opdrachtgever.
 2. Onder reparatie wordt steeds mede verstaan het vervangen van onderdelen en het servicen van de in reparatie gegeven goederen, waar deze voorwaarden ook op van toepassing zijn.
 3. Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend en verbinden de reparateur niet, tenzij de reparateur enige opgave schriftelijk met zoveel woorden heeft gegarandeerd. In alle gevallen zullen verhogingen van belasting, rechten, prijzen van onderdelen, vrachtkosten, koersverschillen, keurloon en andere onvoorziene uitgaven steeds doorberekend worden.
 4. Een reparatieopdracht kan mondeling of schriftelijk worden gedaan; de reparateur is niet gehouden een opdracht te aanvaarden, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
 5. De reparateur kan de opdracht teruggeven in geval hij niet in staat is de reparatie uit te voeren, in welk geval de opdrachtgever de gemaakte kosten inclusief arbeidsloon van de reparateur zal vergoeden.
 6. Alle reparatietijden zijn geheel vrijblijvend, terwijl overschrijding van een gestelde reparatietijd nimmer grond zal zijn voor ontbinding van de overeenkomst voor de opdrachtgever, tenzij in geval van opzet of grove schuld van de reparateur, niet zijnde opzet of grove schuld van één der werknemers van de reparateur.
 7. De reparateur zal niet aansprakelijk zijn voor schade, hoe ook genaamd of hoe ook ontstaan, als gevolg van gebrekkige, onvolkomen, ondeugdelijke, te late, deel- en/of niet reparatie, tenzij in geval van opzet of grove schuld van de reparateur, niet zijnde opzet of grove schuld van één der werknemers van de reparateur.
 8. De opdrachtgever is steeds gehouden de fakturen van de reparateur te betalen zonder enige korting of compensatie toe te passen. De reparateur is steeds bevoegd voorschotten te vragen die de opdrachtgever gehouden is te betalen eveneens zonder enige korting of compensatie toe te passen.
 9. Alle betalingen dienen te geschieden op door de reparateur aan te geven wijze, vóór, bij of na reparatie van de goederen, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na dagtekening van de faktuur.
 10. Bij betaling na vervaldatum van de faktuur als onder 9) of na afloop van enige betalingstermijn zal de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand zal gelden.
 11. In geval van non of niet-tijdige betaling vervalt elk recht op eventueel verstrekte korting ten behoeve van de opdrachtgever; Indien een afbetalingsregeling is getroffen, is het gehele resterende bedrag van rechtswege opeisbaar bij non of niet-tijdige betaling van enige termijn.
 12. Het staat de reparateur vrij derden met de incasso te belasten. De incasso zal geschieden onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden.
 13. Ingeval van non of niet-tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten 20% van de hoofdsom met een minimum van Naf. 50,00 bedragen en komen ten laste van de opdrachtgever evenals alle gerechtelijke kosten.
 14. Vertragingsrente en incassokosten zijn niet vatbaar voor rechterlijke matiging.
 15. Ingeval van non of niet-tijdige betaling is de reparateur niet gehouden verdere reparaties te verrichten, noch de in reparatie gegeven goederen af te geven aan de opdrachtgever noch bestellingen af te leveren alvorens volledige betaling inclusief rente en kosten te hebben ontvangen op alle openstaande vorderingen van de reparateur, ongeacht of deze nu betrekking hebben op enige reparatieopdracht, op het betreffende goed, of vallen binnen de garantieperiode.
 16. Teruggave van goederen door de reparateur aan de opdrachtgever geschiedt slechts tegen overhandiging aan de reparateur van het door de reparateur aan de opdrachtgever afgegeven ontvangstbewijs.
 17. De reparateur zal niet aansprakelijk zijn voor schade hoe ook genaamd of hoe ook ontstaan als gevolg van teruggave van goederen aan een ander dan de opdrachtgever tenzij in geval van opzet of grove schuld van de reparateur, met zijnde opzet of grove schuld van één der werknemers van de reparateur.
 18. Voor alle goederen die door de opdrachtgever niet zijn opgehaald binnen een termijn van drie maanden na de datum waarop bij aangetekende brief of anderzins is meegedeeld aan de opdrachtgever dat de goederen opgehaald kunnen worden, worden opslagkosten in rekening gebracht van Naf. 2,50 per goed voor elke volgende dag dat deze niet opgehaald worden. De reparateur is tevens bevoegd na verloop van bedoelde termijn van drie maanden zonder dat nog enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is de goederen weg te gooien, of ze onderhands of in het openbaar te verkopen als zijnde de eigenaresse en zich uit de opbrengstenige openstaande faktuur, rente of kostenvordering of niet betaalde opslagkosten te voldoen.
 19. Reclames over gerepareerde goederen dienen binnen 72 uur na terugontvangst van de goederen schriftelijk te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere aanspraak op de reparateur terzake van het betrokken gebrek.
 20. Garanties worden uitsluitend schriftelijk gegeven.
 21. Op de betrekkingen tussen reparateuren opdrachtgever is Nederlands Antilliaans recht van toepassing en het Gerecht in Eerste Aanleg op Curacao bij uitsluiting bevoegd tot kennisname van geschillen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 27 november 1990 gedeponeerd ter Griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg op Curacao.

 

Algemene verkoop-, leverings en betalingsvoorwaarden van

WEST INDIA MERCANTILE CO. N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te Salinja hierna te noemen, “de Leverancier”

 1. Alle betrekkingen tussen de leverancier en de afnemer zijn onderworpen aan deze Algemene voorwaarden, niet tegenstaande het bestaan van inkoopvoorwaarden e.d. bij de afnemer.
 2. Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend en verbinden de leverancier niet, tenzij de leverancier zich schriftelijk heeft verbonden een bepaalde prijsopgaaf gestand te doen gedurende een zekere termijn. In alle gevallen zullen verhogingen van belasting, rechten, vrachtkosten, koersverschillen, keurloon en andere onvoorziene uitgaven steeds doorberekend worden.
 3. Een bestelling kan mondeling of schriftelijk worden gedaan; de leverancier is, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen, niet gehouden een bestelling te aanvaarden.
 4. Ingeval de leverancier de bestelling heeft aanvaard doch daarna op grond van overmacht in de meest ruimste zin des woords niet in staat is gedurende een periode van 60 dagen de opdracht/leverantie uit te voeren, is daardoor de overeenkomst van rechtswege ontbonden, in geval de Leverancier schriftelijk te kennen geeft zulks te wensen.
 5. Alle levertijden zijn steeds geheel vrijblijvend, terwijl overschrijding van een gestelde levertijd nimmer grond zal zijn voor ontbinding van de overeenkomst van de zijde van de afnemer, tenzij ingeval van opzet of grove schuld van leverancier, niet zijnde opzet of grove schuld van één der werknemers van de leverancier.
 6. De leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor schade, hoe ook genaamd of hoe ook ontstaan, als gevolg van gebrekkige, onvolkomen, te late, deel- en of niet – levering of als gevolg van ondeugdelijkheid van de geleverde waren, tenzij ingeval van opzet of grove schuld van leverancier, niet zijnde opzet of grove schuld van een der werknemers van de leverancier. Deze schadeaansprakelijkheidsuitsluiting geldt eveneens en onverkort in geval de geleverde waar nog onder garantie van de leverancier of van enige derde valt.
 7. Afnemer zal steeds gehouden zijn te betalen datgene wat hij daadwerkelijk op grond van zijn bestelling van de leverancier heeft ontvangen, zonder enige korting of compensatie te mogen toepassen.
 8. Alle betalingen dienen te geschieden op door de leverancier aan te even wijze, voor, bij of na aflevering der goederen, doch in leder geval niet later dan 30 dagen na dagtekening van de faktuur.
 9. Bij betaling na vervaldatum van de faktuur als onder 8) of na afloop van enige betalingstermijn zal de afnemer een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand zal gelden.
 10. Ingeval van non of niet-tijdige betaling vervalt elk recht op eventuele verstrekte korting ten behoeve van de afnemer; Indien een afbetalingsregeling is getroffen, is het gehele resterende bedrag van rechtswege opeisbaar bij non- of niet tijdige betaling van enige termijn.
 11. Ingeval van non of niet-tijdige betaling is de leverancier niet gehouden verdere bestellingen af te leveren c.q. opdrachten waaronder onderhoud en reparaties uitte voeren, ook al betreffen die geheel andere goederen en ook al vallen deze reparaties binnen een gegeven garantie, alvorens betaling te hebben ontvangen betrekking hebbende op de voorgaande bestelling(en) of opdracht(en).
 12. Het risico voortenietgaan of beschadiging der geleverde goederen komt voor rekening van de afnemer zodra bedoelde goederen de opslagplaats winkel of vrachtauto etc. van de leverancier hebben verlaten.
 13. Ingeval van non- of niet tijdige betaling is de leverancier vrij derden met de incasso te belasten. De incasso zal geschieden onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden.
 14. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 20% van de hoofdsom met een minimum van Naf. 50,= en komen ten laste van de afnemer evenals alle verdere gerechtelijke kosten.
 15. Vertragingsrente en incassokosten zijn niet voor rechterlijke matiging vatbaar.
 16. Reclames overgeleverde waren dienen en binnen 24 uur na levering mondeling en binnen 72 uur na levering schriftelijk te geschieden. Bij overschrijding hiervan vervalt iedere aanspraak op de leverancier terzake van het betrokken gebrek.
 17. Garanties worden uitsluitend schriftelijk gegeven en strekken zich niet verder uit dan de aan de leverancier door zijn toeleverancier verstrekte garantie.
 18. Alle goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de vorderingen van de leverancier op de afnemer inclusief rente en inkassokosten volledig zijn betaald. Afnemer verplicht zich om dit eigendomsvoorbehoud van leverancier jegens derden aan wie afnemer doorlevert of met wie afnemer handelt eveneens te maken. Maakt afnemer dit eigendomsvoorbehoud jegens derden niet, verbeurt afnemer een onmiddellijk opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete aan leverancier gelijk aan de koopsom waarvoor afnemer de betreffende goederen van leverancier heeft gekocht.
 19. Bij terugneming van goederen op basis van het eigendomsvoorbehoud zal de afnemer gehouden blijven de koopsom plus rente, kosten en boetes te voldoen aan de leverancier.
 20. Op de betrekkingen tussen leverancier en afnemer is Nederlands Antilliaans recht van toepassing en is het Gerecht in Eerste Aanleg op Curacao bij uitsluiting bevoegd tot kennisname van geschillen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 27 november 1990 gedeponeerd ter Griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg op Curacao.